top of page

Algemene voorwaarden

1) verantwoordelijkheid

 • 1a) De eindverantwoordelijkheid voor de opgevolgde adviezen en trajecten liggen bij de klant.

 • 1b) de dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen van deze adviezen/trajecten.

 • 1c) Een gezondheidsbegeleider stelt geen diagnose en schrijft geen medicatie voor. Is geen alternatief voor advies van een arts of geneesheer.
  Alle aanpassingen aan medische behandelingen dienen met de (huis)arts te worden overlegd en de verantwoordelijkheid ligt bij de cliënt. 

 • 1d) voor nog meer informatie en toelichting zie hieronder bij deontologische code

2) betalings- en annuleringsvoorwaarden

 • 2a) De betaling dient te gebeuren voor of tijdens de eerste afspraak tenzij anders afgesproken.

 • 2b) Kostenloze terugbetaling van cursus een maand voor de start van de cursus. tot een week voor de cursus wordt 10 % Afgehouden zonder geldige redenen. 

 • 2c) Bij annulering via ongeldige reden korter dan 48u wordt de afspraak of cursus niet terugbetaald.

 • 2d) De dienstverlener heeft het recht om de afspraak of cursus te annuleren. Terugbetaling van eventueel betaalde gelden worden aangeboden.

 • 2e) De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de datum van verzending ervan. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele moratoire intrest op die maximum gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand, vermeerderd met 3%. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 kalenderdagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle verdere werkzaamheden voor de klant gestaakt en worden alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar. 

 • 2f) Deze factuur kan slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de datum van de verzending ervan. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant zodat geen verder protest tegen de factuur meer mogelijk is.

 • 2g). Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd voor de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst. 
   

3) deontologische code 

Benjamin De Preter is aangesloten als volwaardig lid van de beroepsvereniging van gezondheidsbegeleiders.
 

Deontologische code van de Beroepsvereniging van Gezondheidsbegeleiders (VGB)1. Algemeen


Art 1.1 De deontologische code is het geheel van ethische gedragsregels en praktische richtlijnen die de beroepsbeoefenaar beschermt binnen zijn beroepssector. Het opstellen van deze code behoort tot de activiteiten die de VGB tot voorwerp heeft zoals aangegeven in de statuten.


Art 1.2 Het doel van de deontologische code is garantie te bieden om op professioneel en collegiaal vlak optimaal te functioneren, problemen te voorkomen en het vertrouwen te waarborgen bij de cliënt, de overheid, de ziekteverzekeraar en koepelorganisaties.


Art 1.3 De deontologische code omvat richtlijnen voor de beroepsactieve gezondheidsbegeleiders.
Dit wil zeggen: iedereen die het beroep van gezondheidsbegeleider uitoefent, hetzij in hoofdberoep, bijberoep of in dienstverband als lid van de VGB.

Art 1.4 De richtlijnen zijn opgesteld door de Vereniging Van Gezondheidstherapeuten (VGT) en goedgekeurd op de algemene vergadering van vrijdag 9 december 1994 te Mechelen.

 

Art 1.5 Wijzigingen kunnen enkel doorgevoerd worden op een algemene vergadering waarbij bij stemming een 2/3 meerderheid vereist is. Er werden wijzigingen aangebracht en goedgekeurd op de algemene vergadering van 7 december 2002 te Kapelle-op-den-Bos, op de algemene vergadering van 13 december 2003 te Kapelle-op-den-Bos, op de algemene vergadering van 9 december 2006 te Tongerlo, op de algemene vergadering van 4 februari 2017 te Grobbendonk en op de algemene vergadering van 27 februari 2021 (online).2. Lidmaatschap VGB


Art 2.1 Om de steun te kunnen genieten van de VGB en het logo van de VGB als kwaliteitslabel te kunnen gebruiken, moet de gezondheidsbegeleider, die zijn beroep kan uitoefenen in hoofdberoep, bijberoep of in dienstverband, lid zijn van de VGB en dus voldoen aan de richtlijnen van de VGB zoals vastgelegd in de statuten en in de deontologische code.


Art 2.2 Kandidaat-leden dienen opgeleid te zijn in de natuurlijke gezondheidszorg of een ruime ervaring terzake te hebben opgedaan.


Art 2.3 De toetredingscommissie toetst de kennis en kunde van een kandidaat-lid alvorens te beslissen of een lid aanvaard wordt.


Art 2.4 Ieder gezondheidsbegeleider zal bij toetreding tot de VGB een uniek registratienummer (lidnummer) toebedeeld krijgen. 


Art 2.5 Elk lid krijgt jaarlijks van de VGB een licentiecertificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar, na betaling lidgeld en verzekeringspremie.

 


3. Vestiging


Art 3.1 Een gezondheidsbegeleider die dit beroep uitoefent, als zelfstandige of in dienstverband, zal zich in regel stellen met de sociale en fiscale wetgeving van het land waarin hij zich vestigt.

 

Art 3.2 Een gezondheidsbegeleider die dit beroep uitoefent zal een verzekering afsluiten tegen beroepsaansprakelijkheid en voor rechtsbijstand. Men kan een groepsverzekering afsluiten via de VGB. Jaarlijks moet een betalingsbewijs van de verzekeringspremie opgestuurd worden naar het secretariaat van de VGB.


Art 3.3 Een gezondheidsbegeleider is geen handelaar. Hij/Zij verkoopt in zijn praktijk geen enkel product. In het belang van de cliënt en vanuit professionele ervaring mag de gezondheidsbegeleider natuurlijke gezondheids- of verzorgingsproducten aanbevelen van merken die zijn voorkeur genieten. De klant dient te allen tijde de vrijheid te behouden of hij de geadviseerde producten wenst en waar hij ze aankoopt.

 

Art 3.4 De gezondheidsbegeleider oefent zijn beroep uit in een praktijk die voldoet aan alle gebruikelijke hygiënische voorschriften en aan de professionele richtlijnen eigen aan dit beroep.


Art 3.5 Een gezondheidsbegeleider kan niet-aanverwante beroepen uitoefenen maar dient dit te doen, wettelijk afgescheiden van zijn beroepsactiviteiten als gezondheidsbegeleider. De beroepsvereniging verleent alleen steun voor de beroepsactiviteiten die behoren tot het domein van de gezondheidsbegeleider.


Art 3.6 Een gezondheidsbegeleider die tegelijkertijd een winkel voor natuurlijke gezondheids- of verzorgingsprodukten wil uitbaten zal, indien winkel en praktijk in éénzelfde gebouw zijn ondergebracht, ervoor zorgen dat hij zijn praktijk volledig gescheiden houdt door een afzonderlijke ingangsdeur. Zijn raadgevingen moeten objectief blijven. Het bestuur van de VGB heeft het recht controle uit te oefenen, overtredingen vast te stellen en te sanctioneren.
Het uitbaten van de winkel is een volledig afzonderlijke activiteit. Voor deze activiteit is een inschrijving in het handelsregister vereist. 

 

4. Bekendmaking bij het publiek


Art 4.1 De gezondheidsbegeleider heeft het recht om zijn diensten aan het publiek bekend te maken. De verstrekte informatie dient objectief te zijn en mag niet in strijd zijn met eventuele wettelijke voorschriften.


Art 4.2 De gezondheidsbegeleider mag een naamplaat aanbrengen. De VGB adviseert haar leden om een naamplaat aan te brengen met het logo van de VGB.


Art 4.3 Individuele advertenties in dagbladen, weekbladen, tijdschriften enz. mogen uitsluitend een informatief karakter dragen. Leden van de VGB mogen hierbij het logo van de VGB gebruiken.


Art 4.4 Bij publicatie van artikels in wetenschappelijke, sociaal-culturele of andere tijdschriften mogen naam en beroepstitel vermeld worden, eventueel met de coördinaten. 


Art 4.5 Omzendbrieven of folders mogen verspreid worden in de praktijk, tijdens lezingen of andere bijeenkomsten. De VGB voorziet in een standaard folder waarop de begeleider zijn persoonlijke stempel kan aanbrengen. Deze folder wordt op aanvraag ter beschikking gesteld aan de leden van de VGB. 


Art 4.6 Indien in een artikel, omzendbrief, folder of dergelijke de VGB of het logo van de VGB vermeld wordt, dient een dubbel van het betreffende stuk vóór publicatie aan het secretariaat van de VGB doorgestuurd te worden ter inzage. 


Art 4.7 De gezondheidsbegeleider kan met een individuele stand deelnemen aan beurzen, congressen, studiedagen, symposia enz. om zowel zijn eigen diensten als ons beroep bekend te maken. Promotiemateriaal kan steeds bekomen worden bij de beroepsvereniging.

 

Art 4.8 Alle beroepsactieve leden worden vermeld op de website van de VGB. Alleen de leden van de VGB die verzekerd zijn worden in de lijst opgenomen. Deze lijst wordt op regelmatige basis geactualiseerd door de VGB. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het up to date houden van hun adres- en telefoongegevens.   5. Cliënteel


Art 5.1 De gezondheidsbegeleider is aan het beroepsgeheim gebonden en garandeert de cliënt alle discretie. 


Art 5.2 De gezondheidsbegeleider werkt complementair aan de geneeskunde volgens de principes van de natuurlijke gezondheidszorg. 


Art 5.3 De gezondheidsbegeleider zal geen cliëntenbinding in de hand werken, noch de cliënt onder morele, psychische of financiële druk plaatsen 


Art 5.4 Iedere cliënt, die op de diensten van een gezondheidsbegeleider beroep doet, heeft het recht om, indien er hiervoor een gegronde reden is, klacht neer te leggen tegen de betreffende begeleider. Een commissie, samengesteld door het bestuur van de VGB, zal de klacht onderzoeken en eventueel sanctioneren (zie tuchtprocedure). De klacht dient schriftelijk neergelegd te worden. Het adres, te vinden op het licentiecertificaat, waarop de cliënt terecht kan met zijn klacht moet duidelijk zichtbaar aangebracht zijn in de praktijk van de gezondheidsbegeleider.

 


6. Methoden 


Art 6.1 Een gezondheidsbegeleider stelt geen diagnosen. Een gezondheidsbegeleider behandelt geen ziekten, maar begeleidt de mens in zijn geheel. Hij/zij zal trachten met natuurlijke middelen het zelfgenezend mechanisme, dat in elk mens aanwezig is, te stimuleren. Dit kan onder andere door:

 • Voedingsadviezen (inclusief voedingssuplementen)

 • Gespreksbegeleiding

 • Bachbloesemadviezen

 • Relaxatiebegeleiding (ontspanningstherapie, ademtechnieken, meditatietechnieken, visualisatietechnieken en magnetisme, muziek- en geluidstherapie, ...)

 • Voetreflexologie (Podo- en Dermasegmentale reflexologie en andere reflectorische technieken zoals droge koppen zetten, kleipleisters of magneetpleisters, …)

 • Ontspanningsbevorderende en/of revitaliserende massage (ontspanningsmassage, shiatsu- drukpuntmassage, dieptemassage, bindweefselmassage, ritmische massage, lymfedrainage, …)

 • Kruidenadviezen (kruidenthee, kruidenpreparaten, aromatherapie, oorkaarsen…)

en alle andere door de wet toegelaten technieken die het zelfherstellend vermogen kunnen ondersteunen en die de gezondheid en het welbevinden kunnen helpen verhogen.


Art 6.2 Het beoefenen van methoden die in Art 6.1 niet zijn vermeld en die in strijd zijn met de geest van de natuurlijke gezondheidszorg in het algemeen zijn verboden. Zij kunnen het beroep van gezondheidsbegeleider en de beroepsvereniging schaden. Een hiervoor aangestelde commissie kan een onderzoek instellen, het bestuur kan maatregelen treffen en sancties opleggen.


Art 6.3 De gezondheidsbegeleider verliest de steun als lid van de VGB als hij niet over een geldige verzekering beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand beschikt.7. Honorarium


Art 7.1 De gezondheidsbegeleider mag zelf zijn honorarium bepalen binnen de vork die wordt vastgelegd op de algemene vergadering.8. Collega’s


Art 8.1 De gezondheidsbegeleider gedraagt zich in alle opzichten professioneel, zowel tegenover zijn collega’s als tegenover andere beoefenaars uit de natuurlijke gezondheidszorg. De gezondheidsbegeleider streeft naar een goede verstandhouding met de beoefenaars van de geneeskunde. De gezondheidsbegeleider stopt geen behandeling die door een arts werd voorgeschreven. De gezondheidsbegeleider respecteert te allen tijde de keuzevrijheid van de cliënt.


Art 8.2 De gezondheidsbegeleider houdt rekening met aanwijzingen of gegevens bij een gemeenschappelijke of doorverwezen cliënt van een collega, een andere beoefenaar van de natuurlijke gezondheidszorg, de huisarts of medische specialist.


Art 8.3 Indien een gezondheidsbegeleider vaststelt dat een collega gezondheidsbegeleider een onbehoorlijk en onprofessioneel gedrag vertoont of onverantwoord handelt waardoor het beroepsprofiel geschaad wordt, zal men de beroepsvereniging hiervan op de hoogte brengen. Het bestuur zal de gegrondheid van de overtreding onderzoeken. Indien nodig wordt de tuchtprocedure ingeleid (zie tuchtprocedure).


Art 8.4 Indien een gezondheidsbegeleider door zijn gedrag, zijn handelingen, geschriften, initiatieven of uitspraken de beroepstitel of de beroepsvereniging schade berokkent, zal men zich hiervoor moeten verantwoorden en kunnen sancties worden opgelegd (zie tuchtprocedure). 


Art 8.5 Aanklachten tegen of kritiek op collega’s mogen nooit in aanwezigheid van een cliënt geuit worden of publiek gemaakt worden zolang de onderzoekscommissie geen uitspraak gedaan heeft (zie tuchtprocedure). Men zal zich, zolang de procedure loopt, terughoudend opstellen. 9. Nascholing


Art 9.1 De gezondheidsbegeleider zal zijn vakbekwaamheid ontwikkelen door deel te nemen aan studiedagen, seminaries, symposia, congressen en door zich te verdiepen in vakliteratuur. 


Art 9.2 De praktiserende gezondheidsbegeleider verbetert en actualiseert zijn vakbekwaamheid door het volgen van nascholingscursussen en/of bijscholingscursussen. Zolang de overheid het minimum aantal na- en bijscholingscursussen niet bepaalt, gebeurt dit door de beroepsvereniging. 

 


10. Tuchtprocedure


Art 10.1 Indien een gezondheidsbegeleider één of meerdere artikels van de deontologische code overtreedt, wordt een tuchtprocedure ingeleid afhankelijk van de ernst van de overtreding. Bij ernstige overtreding van een artikel zal de tuchtcommissie de gezondheidsbegeleider horen. Het doel van een dergelijke tuchtcommissie is inzicht krijgen in de feiten om tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer er geen minnelijke schikking tot stand is gekomen organiseert de voorzitter van de VGB een hoorzitting met andere leden van de klachtencommissie en spreekt nadien een sanctie uit.


Art 10.2 De sancties zijn: de blaam, tijdelijke schorsing van de beroepsvereniging en de groepsverzekering. Bij ernstige overtreding is een definitieve uitsluiting mogelijk. 


Art 10.3 Uitspraak van de sancties gebeurt schriftelijk met bijbehorend rapport waarin de ten laste gelegde feiten zijn aangetoond. Geen enkele sanctie kan worden uitgesproken zonder dat de betrokken gezondheidsbegeleider is gehoord en de gelegenheid heeft gekregen om zich te verdedigen. De beslissing van de voorzitter van de VGB kan aangevochten worden bij de voltallige Raad van Bestuur waarin de voorzitter zelf geen stem heeft.

 

Art 10.4 In het belang van de beroepsvereniging en al haar leden wordt het dossier, bij vaststelling van strafrechterlijke feiten, overgemaakt aan het bevoegde parket. 

 11. Akkoordverklaring


Art 11.1 Bij toetreding tot de VGB zal iedere gezondheidsbegeleider de meest actuele deontologische code ondertekenen voor akkoord.

 

Art 11.2 De meest actuele deontologische code is steeds te vinden op de website van Gezondheidsbegeleiders.

 

Art 11.3 Alle leden moeten zich houden aan de meest actuele deontologische code.

bottom of page